Regulamin opinii

Regulamin dodawania opinii


§ 1 Postanowienia ogólne


 1. Niniejszy regulamin określa zasady zamieszczania opinii Użytkowników na temat produktów dostępnych w sklepie internetowym www.avans.pl, prowadzonym przez TERG S.A., zwanym dalej TERG.
 2. Opinię na temat produktów dostępnych w sklepie internetowym www.avans.pl może dodać każdy Użytkownik serwisu, (nie tylko ten Użytkownik który dokonał zakupu produktu w sklepie www. avans.pl);
 3. Użytkownik przesyłając do serwisu www.avans.pl opinię o produkcie/ach akceptuje i wyraża zgodę na przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu.
 4. Opinią Użytkownika jest fragment informacji (wypowiedź) umieszczony przez niego w serwisie www.avans.pl (dalej: Serwis), ściśle powiązany z jego subiektywnym spojrzeniem na przedmiot wypowiedzi (dalej: Opinia).
 5. Usługa zamieszczania opinii polega na umożliwieniu przez TERG Użytkownikowi publikacji w Serwisie subiektywnych wypowiedzi Użytkownika dotyczących towarów.
 6. Rezygnacja z usługi zamieszczania opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Użytkownika w serwisie.


§ 2 Zasady publikowania opinii/recenzji


 1. Aby Opinia mogła być opublikowana w Serwisie winna być napisana w języku polskim z zachowaniem obowiązujących zasad poprawnej polszczyzny.
 2. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi Opiniami Użytkowników. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów TERG i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. TERG nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 3. W celu opublikowania opinii Użytkownik powinien podać prawidłowe dane, tj.
  • ocenę w skali od 1 do 5 gwiazdek,
  • oznaczenie Użytkownika (imię lub nick),
  • adres e-mail (niewidoczny dla innych Użytkowników serwisu),
  • tytuł Opinii,
  • treść Opinii

  a następnie oświadczyć, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść oraz kliknąć odpowiedni przycisk potwierdzający dodanie Opinii. Powyższe dane mogą zostać wykorzystane w celu weryfikacji prawdziwości wypowiedzi.

 4. Jeżeli w procesie dodawania opinii TERG umożliwia podanie danych potwierdzających zakup opiniowanego produktu w sklepie www.avans.pl i Użytkownik takie dane poda, to po potwierdzeniu tych danych i spełnieniu przez Użytkownika warunków dodawania opinii, o których mowa w ust. 5 poniżej, TERG dodatkowo oznaczy taką opinię jako "potwierdzony zakup".
 5. Opinia nadesłana przez Użytkownika zostanie opublikowania po weryfikacji treści przez zespół ds. e-commerce. TERG zastrzega sobie prawo do decydowania o umieszczaniu na stronach lub odrzucaniu nadesłanych Opinii (zgodnie z §2 ust. 7 niniejszego regulaminu). Decyzja o umieszczaniu na stronach lub odrzucaniu nadesłanych Opinii następuje w terminie do 5 dni roboczych liczonych od momentu złożenia Opinii przez Użytkownika.
 6. Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Serwisie.
 7. TERG zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji Opinii, w przypadku gdy:
  • narusza obowiązujące przepisy w prawie polskim i międzynarodowym, wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawiera treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propaguje przemoc, obraża uczucia religijne lub dobre obyczaje,
  • narusza prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej,
  • zawiera dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, numery GG, Skype itp.
  • jest kopią treści Opinii w całości lub części od innych Użytkowników Serwisu, producenta opiniowanego produktu oraz zawiera fragmenty treści z różnych źródeł,
  • zawiera odnośniki do innych stron internetowych, podmiotów innych niż www.avans.pl, w szczególności konkurencyjnych serwisów internetowych, sklepów internetowych oraz porównywarek cen,
  • zawiera treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym,
  • nie dotyczy w całości lub części opiniowanego produktu,
  • wskazuje wysokość ceny, w jakiej produkt został kupiony,
  • zawiera treści o charakterze spamu,
  • jest wyłącznie opisem opiniowanego produktu,
  • w całości pisana jest wersalikami (wielkimi literami),
  • dodawana jest wielokrotnie przez tego samego Użytkownika i/lub o tożsamej treści,
  • jest zamieszczana przez automaty, tzw. boty.
 8. Treści opinii Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.
 9. Ocena Użytkowników dla produktu to średnia wyliczona na podstawie indywidualnych ocen podanych zgodnie z § 2 ust. 3 lit. a niniejszego Regulaminu. Do wyliczania oceny nie są jednak brane pod uwagę Opinie, co do których stwierdzona została niezgodność z prawem (§ 2 ust. 7 lit. a-f).
 10. TERG udostępnia użytkownikowi funkcjonalność sortowania opinii, która może odbywać się w następujący sposób:
  • wg daty dodania opinii (malejąco lub rosnąco);
  • wg wartości oceny (malejąco lub rosnąco) – wartość oceny w danej opinii wynika ze średniej ocen przyznanych przez użytkownika za kluczowe cechy wskazane dla danej grupy produktowej. Oceny wszystkich cech mają jednakową wagę przy wyliczaniu oceny średniej;
  • wg przydatności (malejąco lub rosnąco) – przydatność mierzona jest liczbą znaków, jakie składają się na daną opinię, przy czym dla zachowania aktualności opinii na temat danego produktu, sortowanie wg przydatności odbywa się w cyklach kwartalnych.
 11. Możliwość pozostawienia opinii ogranicza się do umieszczenia tekstu, tj. Użytkownik nie może dodawać m.in. plików graficznych czy multimedialnych.


§ 3
Prawa autorskie


 1. Użytkownik udziela TERG nieograniczonej w czasie licencji na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie i publikowanie, kopiowanie oraz dystrybucję przez TERG wszelkich zamieszczonych przez niego w Serwisie Opinii.
 2. W ramach udzielonej licencji TERG otrzymuje prawo do:
  • rozpowszechniania Opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), publiczne wyświetlenie i republikację,
  • utrwalanie i zwielokrotnianie Opinii - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Opinii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.

  W ramach udzielonej licencji autor wyraża zgodę na wykorzystywanie Opinii w dowolnych częściach, udzielanie sublicencji osobom trzecim na wykorzystywanie utworu lub jego części, wykorzystywanie utworu lub dowolnej jego części w celu promocji i reklamy TERG. Jednocześnie autor udzielając licencji, zapewnia TERG, że Opinia jest autorska oraz jest wynikiem własnej intelektualnej pracy Użytkownika, nie narusza praw autorskich osób trzecich. W przypadku nieprawdziwości powyższych oświadczeń Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie ich praw.


§ 4 Postanowienia końcowe

 1. TERG zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem zamieszczającym Opinię pod pozostawionym adresem e-mail.
 2. TERG dołoży starań, aby korzystanie z możliwości dodawania Opinii w Serwisie było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające dodawanie Opinii w serwisie www.avans.pl to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 3 lub Opera 10 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona internetowa Serwisu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.
 3. W celu dodawania Opinii w Serwisie konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. TERG oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. TERG nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła lub innych danych dostępowych.
 5. TERG zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowego Regulaminu, przy czym jakikolwiek nowy Regulamin będzie miał zastosowanie wyłącznie do umów o świadczenie usługi dodawania Opinii w Serwisie zawartych po jego wprowadzeniu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi dodawania Opinii w Serwisie zawarte przed wprowadzeniem nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia danej umowy o świadczenie usługi dodawania Opinii w Serwisie. O zmianie regulaminu TERG poinformuje za pośrednictwem Serwisu.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Serwisu.
Powrót

Zostań łowcą okazji
i zapisz się na nasz newsletter!