Regulamin - Newsletter

Regulamin usługi Newslettera

obowiązujący od dnia 17.01.2024 r.

 • TERG S.A. z siedzibą w Złotowie (ul. Za Dworcem 1D, NIP: 767-10-04-218, e-mail: [email protected], dalej „TERG”) określa w niniejszym Regulaminie zasady korzystania z usługi Newslettera (dalej „Newsletter”).
 • Przed zapisaniem się do Newslettera należy uważnie zapoznać się treścią niniejszego Regulaminu.
 • W ramach Newslettera TERG będzie wysyłał informacje handlowe za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail). Usługa Newslettera świadczona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony do momentu rezygnacji przez użytkownika z usługi lub też do momentu zakończenia świadczenia usługi przez TERG, co może nastąpić w każdym czasie.
 • Wiadomości wysyłane w ramach Newslettera zawierają informacje na temat oferowanych przez TERG oraz podmioty z nim współpracujące produktów i usług, aktualnych promocji, informacji o otwarciu nowych elektromarketów oraz innych informacji dotyczących TERG oraz podmiotów współpracujących, w tym dotyczących opinii, konkursów, wydarzeń, nowości itp. Wysyłanie wiadomości w ramach Newslettera stanowi przesyłanie informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej oraz wykorzystywanie telekomunikacyjnego urządzenia końcowego użytkownika dla celów marketingu bezpośredniego. Odbywa się ono za zgodą użytkownika wyrażoną poprzez zapisanie się do Newslettera stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Każda wiadomość w ramach Newslettera, poza elementami wskazanymi w pkt 4 niniejszego Regulaminu, zawiera:
  • informację o TERG jako nadawcy Newslettera,
  • wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
  • link służący do rezygnacji z Newslettera.
 • Korzystanie z Newslettera jest uzależnione od posiadania przez użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e¬mail) oraz urządzenia z dostępem do sieci Internet pozwalającego na odczytywanie wiadomości przychodzących na pocztę elektroniczną użytkownika.
 • Zamówienie Newslettera następuje poprzez dokonanie przez użytkownika następujących czynności w formularzu na stronie internetowej www.avans.pl:
  • wprowadzenie poprawnego adresu poczty elektronicznej (e-mail) użytkownika (podanie tego adresu jest niezbędne do korzystania z usługi Newslettera);
  • kliknięcie przycisku potwierdzającego zapisanie się do Newslettera,
  • zalogowanie się przez użytkownika na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (e-mail),
  • zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu, do którego link znajduje się w automatycznej wiadomości e-mail wysłanej przez TERG na adres poczty elektronicznej podanej w formularzu,
  • kliknięcie linku potwierdzającego zapisanie się do Newslettera, umieszczonego w przesłanej przez TERG ww. automatycznej wiadomości e-mail.
  Przy zapisywaniu się na Newsletter jako element ww. formularza użytkownik otrzymuje w zwięzłej formie podstawowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w związku z otrzymywaniem Newslettera. Szczegółowe informacje dotyczące reguł przetwarzania danych osobowych w związku z otrzymywaniem Newslettera znajdują się na stronie internetowej www.avans.pl/s,zasady-przetwarzania-danych.
 • Kliknięcie linku potwierdzający zapisanie się do Newslettera powoduje, że adres poczty elektronicznej użytkownika (e-mail) będzie od tego momentu wykorzystywany w celu realizacji usługi Newsletter.
 • Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z Newslettera klikając link umieszczony w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera.
 • Użytkownik może również w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z Newslettera używając formularza dostępnego na www.avans.pl/lp,rezygnacja poprzez dokonanie następujących czynności:
  • wprowadzenie poprawnego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) użytkownika, który jest zapisany do Newslettera (podanie zapisanego do Newslettera adresu poczty elektronicznej jest niezbędne do dokonania rezygnacji);
  • kliknięcie przycisku potwierdzającego wysłanie formularza;
  • zalogowanie się przez użytkownika na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (e-mail),
  • kliknięcie linku potwierdzającego rezygnację z Newslettera umieszczonego w przesłanej przez TERG automatycznej wiadomości e-mail.
 • Zaprzestanie wysyłania Newslettera na podany adres e-mailowy następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia rezygnacji.
 • Reklamacje dotyczące Newslettera można składać:
 • Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (e-mail) podany podczas zapisania się do Newslettera oraz adres poczty elektronicznej (e-mail) lub adres tradycyjny do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację.
 • Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia przez TERG. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 • Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie www.avans.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 • TERG zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszystkie umowy o dostarczenie Newslettera zawarte przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na stronie www.avans.pl. TERG poinformuje użytkowników na 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu o jego zmianie za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną. W razie, gdy użytkownik nie akceptuje nowej treści regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie TERG, co skutkuje rozwiązaniem umowy.

Wersja archiwalna:

Regulamin newsletter Avans ważny do 16.01.2024 r.

Powrót

Zostań łowcą okazji
i zapisz się na nasz newsletter!